College Days

Florida 1999

Florida 2002

The Girl's study abroad trip, 2002

Miami 2003

miscellaneous photos